Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

PLNOHODNOTNÁ KVALITA ŽIVOTA

PLNOHODNOTNÁ KVALITA ŽIVOTA

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

Udržitelnost kvality života obyvatel Olomouce bude záviset na schopnosti města adaptovat se na probíhající demografické změny – stárnutí obyvatel v následujících desetiletích – zvyšování nároků na užívání, prostupnost a bezbariérovost města a sociální kohezi. Město bude muset v souvislosti s očekávaným nárůstem potenciálně sociálně či zdravotně zranitelnějších skupin obyvatelstva adaptovat infrastrukturu, prostředí, sociální a zdravotní služby.

Byty zvláštního určení

Významnou část městského bytového fondu tvoří tzv. byty zvláštního určení (statutární město Olomouc jich vlastní celkem 625), které jsou jednak poskytovány seniorům v rámci „domů s pečovatelskou službou“ (557 bytů) a jednak slouží občanům Olomouce se závažným pohybovým omezením (68 bezbariérových bytů). Rodinám i jednotlivcům dále slouží 24 malometrážních bytů v režimu sociálního bydlení.

Domy s pečovatelskou službou

Byty v DPS jsou určené pro bydlení občanů seniorského věku, resp. příjemců starobního a plného invalidního důchodu. Byty v DPS jsou byty zvláštního určení, které jsou určeny zejména pro občany žijící osaměle, příjemce pečovatelské služby, občany, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby a tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci.

Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozovatelem domů s pečovatelskou službou v sedmi lokalitách města.

Kluby pro seniory, čtvrtletník Olomoucký senior

Možná jste v Olomouci zaznamenali v minulých letech prima projekt Senioři bez hranic. Jeho název je vypovídající. Ukázal jednu věc. Že je hodně seniorů, kteří mají zájem o různorodé aktivity, a pokud jim zdraví dovolí, velmi rádi se do nich zapojí. Netýká se to jen věcí kulturního rázu za poznáním, ale také sportovních záležitostí, které bychom spíše přisuzovali mladším. Ostatně řada z nich se schází v klubech seniorů, kde pořádají zajímavé akce jako přednášky, besedy, plesy, zájezdy a další. Jejich činnost dokumentuje čtvrtletník Olomoucký senior. Nesmíme zapomenout ani na Univerzitu třetího věku, kterou pro seniory pořádá Univerzita Palackého, stejně jako na oblíbené kurzy Blízká setkání třetího věku v Pevnosti poznání. Statutární město Olomouc je zřizovatelem a provozovatelem 20 klubů pro seniory a 1 klubovny pro seniory. Snahou města je, aby kluby byly dostupné nejen v centru a okolí, ale i ve všech jeho částech.

O ČEM PŘEMÝŠLÍME...

SENIORSKÁ KARTA

Oceňme naše seniory vytvářením dalších zájmových možností, aby mohli spokojeně trávit volný čas a realizovat se, a využijme jejich životních zkušeností a zapojme je více do komunitního života města. Zvýhodněme pro ně služby zavedením seniorské karty, na základě níž budou moci po registraci nejen zdarma cestovat městskou hromadnou dopravou, ale také využívat a výraznou slevou kulturní a sportovní zařízení ve městě.