Naši kandidáti Magazín / webová verze Magazín / tisková verze

TADY JSME DOMA

TADY JSME DOMA

Kdo má k občanům v rámci správy města nejblíž? Nepochybně jsou to komise místních částí, které jsou poradním orgánem Rady města Olomouce a působí ve 27 částech města.

Zvolení členové v dané lokalitě bydlí a dané prostředí dobře znají. Na svých zasedáních vydávají pro jednání rady stanoviska k záležitostem, které se jejich městské části týkají a sami dávají podněty na základě vlastního monitoringu nebo oznámení od občanů. A právě občané mají možnost se jednání komisí účastnit a podílet se tak aktivně, svými připomínkami či návrhy, na chodu samosprávy. Jednání komisí jsou veřejná. Kdy se konají, najdou občané na webu města, kde si mohou také přečíst zápisy z jednotlivých zasedání. Řada komisí také pořádá různé komunitní akce, kde se mohou lidé blíže poznávat. Členové komisí dosud disponovali částkou 300 000 korun na rok, které mohli po dohodě s městem vynaložit na menší investiční akce ve své lokalitě. Nejedná se jen o nutné opravy a stavební úpravy, ale také zvelebování veřejného prostoru. Ukazuje se však, že tyto prostředky jsou nedostatečné, protože nároky jsou daleko větší. Ideálním řešením je dát občanům přes své komise více možností, jak rozhodnout o jejich potřebách. Navýšení investičního rozpočtu na 3 000 000 miliony korun pro každou komisi poskytne samotným občanům v jejich domovské lokalitě ve větší míře zafinancovat to, co vyhodnotí jako potřebné. A ještě něco, pokud se o dění ve svém bydlišti zajímáte, zapojte se i vy do života ve vaší městské části.

Dejme slovo těm nejpovolanějším, dlouholetým předsedům městských komisí. Odpovídají Zdeněk Černohouz (Komise městské části Olomouc-střed), Josef Kaštil (Komise městské části Tabulový vrch) a Radim Schubert (Komise městské části Lazce).

Co u vás v komisi nejvíce řešíte?

ČERNOHOUZ: „Máme poměrně velký záběr. Do naší části spadá městská památková rezervace, velké městské parky, významné instituce, kulturní zařízení, zimní, plavecký a fotbalový stadion. V centru se koná řada akcí. Je tady hodně provozoven, restaurací, kaváren a klubů. Vyjadřujeme se k jakýmkoli stavebním úpravám a novým investičním záměrům, řešíme předzahrádky, zeleň, přechody, chodníky a projevy negativních jevů jako vandalismus, sprejerství, otázku bezdomovců nebo klid ve městě v nočních hodinách.“

KAŠTIL: „Na většině území naší části jsou panelové domy, ale máme tady i hodně zelených prostranství a plochy pro volnočasové aktivity včetně krásného Parku Malého prince. Funguje tu Základní škola Stupkova, mateřská waldorfská školka a ZUŠ Iši Krejčího. V pobočce okresní knihovny se scházejí naši senioři. Nejvíc řešíme nedostatek parkovacích míst pro rezidenty. S tím souvisí i problém, kdy zaměstnanci a návštěvníci fakultní nemocnice parkují u nás v ulicích. Běžnou agendou je zeleň nebo opravy komunikací a chodníků.“

SCHUBERT: „Část Lazce zahrnuje i jedno z největších olomouckých sídlišť, které patří k těm nejzelenějším v Olomouci. Protéká tudy Mlýnský potok. Máme tady i architektonicky cenné vily. Největším problémem je samozřejmě parkování rezidentů, v rámci bezpečnosti se mají vybudovat přechody na ulici Dobrovského u Lávky přes Mlýnský potok, na ulici Lazecké u kapličky, na ulici Dlouhé na hlavní trase ze sídliště, opravit by se měla vozovka na ulici Florykova a řeší se taky Rezidence Demlova.“

Co se v poslední době ve vaší městské části realizovalo?

ČERNOHOUZ: „Výčet by byl dlouhý. Dokončuje se rekonstrukce střechy radnice, máme nový pavilon A, proběhla 1. etapa revitalizace rozária, rekonstruuje se Jihoslovanské mauzoleum, opravily se schody na Blažejské náměstí, rozvíjí se areál Korunní pevnůstky, rekonstruovala se tramvajová trať a třída 1. Máje atd. V dalších letech se musí řešit statická a dynamická doprava a hledat cesty, jak nastavit systém klidného rezidenčního bydlení a oživování centra. Určitě je k úvaze i zapsání Horního a Dolního náměstí jako celku na seznam UNESCO.“

KAŠTIL: „Proběhla rekonstrukce ulice Jílová, vybudovala se tady nová cyklostezka, opravila se řada komunikací a chodníků. Vydali jsme publikaci o historii Tabulového vrchu. A pořádáme taky naše tradiční akce Den Tabulového vrchu a Fotbalový turnaj pro žáky základních škol. Organizujeme taky úklidy veřejného prostranství. Velkým problémem bude stále parkování, někde se dají provést stavební úpravy pro navýšení parkovacích míst, ale i to bude nedostačující. Řešením by mohla být výstavba parkovacích objektů.“

SCHUBERT: „Vybudovalo se 50 parkovacích míst v ulici Na Letné, opravily se dvě lávky přes Mlýnský potok, realizovalo se nové hřiště, další prošly úpravou, opravovaly se komunikace a chodníky. Na Lazcích vznikl Klub seniorů a děláme tady různé komunitní akce. Do budoucna je potřeba vybudovat moderní školní hřiště s umělým povrchem u ZŠ Demlova, které by sloužilo i veřejnosti. A v rámci III. etapy protipovodňových opatření upravit nábřeží řeky Moravy na rekreační zóny.“